Śląska Firma Auditingu I Doradztwa

Audyt finansowy

Śląski Audit oferuje usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych przez osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta oraz duże doświadczenie zawodowe.

Wysokie kwalifikacje i doświadczenie naszych pracowników gwarantują Państwu odpowiedni poziom opracowań, zgodny z krajowymi i europejskimi standardami rachunkowości. Aby zapewnić Państwu badanie najwyższej jakości, stale współpracujemy z ekspertami z dziedziny podatków, prawa gospodarczego i prawa finansowego, pracownikami urzędów finansowych i pracownikami naukowymi wyższych uczelni ekonomicznych.

Znajomość bieżących problemów występujących w gospodarce rynkowej umożliwia nam również pełne badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów do wejścia na rynek papierów wartościowych.

Oferujemy Państwu usługi badania sprawozdań finansowych świadczone zgodnie z:

  • ustawą z dnia 11.05.2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089),
  • ustawą z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395),
  • Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r.

Więcej

Badanie sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie Księgowych
Śląska Firma Auditingu I Doradztwa

Jak wykonujemy audyt finansowy

Śląski Audit przeprowadza badanie sprawozdania finansowego według następującego harmonogramu ramowego:

I. Etap wstępny obejmujący udział biegłego w inwentaryzacji rocznej oraz przegląd podstawowej dokumentacji, zasad prowadzenia rachunkowości i kontroli wewnętrznej badanej jednostki – termin wykonania tych prac uzależniony jest od daty przeprowadzenia inwentaryzacji przez jednostkę.

II. Badanie właściwe obejmujące weryfikację poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat – ocenę prawidłowości i kompletności wyceny i ujęcia danych dotyczących stanów i operacji wykazanych w księgach rachunkowych i sporządzonym na ich podstawie sprawozdaniu finansowym. W toku wykonywanych prac biegły rewident stosuje właściwe rewizji finansowej sposoby badań, w tym również badania wyrywkowe i analizy.

III. Prace końcowe – sporządzenie zestawienia ewentualnych korekt i ich omówienie z zarządem jednostki, sporządzenie i przekazanie jednostce Sprawozdania z badania w formie pisemnej zawierającego opinię biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Ponadto oświadczamy, że:

  • Śląski Audit jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
  • zatrudnia pracowników posiadających uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności z zakresu badania sprawozdań finansowych,
  • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny.

Jeżeli szukają Państwo dla swojej firmy biegłego rewidenta (w Katowicach , na Śląsku), zachęcamy do kontaktu.